top of page

Ètica professional

En l'exercici de l'activitat professional es compleixen de forma estricta les normes deontològiques aprovades pel Consell de Col·legis d'Advocats. Al mateix temps, es segueixen els valors i principis que configuren un model de comportament, de respecte a la confidencialitat i secret professional, d'acord amb la ètica que ens és pròpia.
Deontologia

Utilitzem una sèrie de principis i regles en la organització de la nostra activitatat professional.

Dedicació

Exercim les nostres funcions amb independència, sense cap tipus de plantejament de conflicte d'interessos.

Professionalitat

Ens és pròpia una ètica i consciència personal, vinculada al nostre compromís professional

Orientació al client

En funció de les característiques pròpies del cas concret, orientem al client, buscant una solució al seu problema.

Experiència professional
Informació a professionals

 

Els membres d'aquest despatx tenim contrastada experiència professional, que ens permet oferir un correcte assessorament legal que aporti solucions a les problemàtiques que se'ns plantegin.​

En conseqüència, la funció principal del despatx és la d'oferir als nostres clients una atenció personalitzada, mitjançant un estudi detallat de cada problemàtica. Analitzem els objectius i necessitats dels nostres clients, per tal de defensar correctament els interessos confiats.

 

 

 

Com a despatx amb l'objectiu de prestació de serveis d'assessorament legal, oferim la nostra col·laboració especialitzada a d'altres professionals, en els àmbits jurídics que s'indiquen al nostre llistat d'especialitats.

La nostra tasca tant pot ser exercida per aquest despatx amb els seus propis recursos com en col·laboració amb qui ens els sol·liciti.

 

SÒLIDA FORMACIÓ:

 

Els membres d'aquest despatx hem rebut formació acadèmica a la Universitat Rovira i Virgili, Universitat Jaume I, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Universitat Oberta de Catalunya, I Universidad Rey Juan Carlos.

La formació continuada és un dels principis dels membres d’aquest despatx, analitzant la canviant normativa, amb l'objectiu d'oferir una resposta eficaç als nostres clients.​

bottom of page