top of page

Espcialitats:

I'Les problemàtiques que puguin sorgir als nostres clients han de ser ateses en funció de la disciplina que els hi sigui pròpia, en els àmbits de dret penal, dret civil, dret laboral i dret contenciós-administratiu. Així, organitzem els assumptes a tractar en funció de l'àmbit concret d'actuació professional, en coordinació en d'altres matèries afins que hi puguin tenir relació.
Dret Penal

Judicis per delictes menors (faltes), Querelles criminals, Denúncies, Reclamacions d'accidents de trànsit, Delictes contra la seguretat del trànsit (alcoholèmies), Violència de gènere i domèstica, Menors, Defensa i/o acusació lletrada en tot tipus de procediments penals, Assistència lletrada al detingut...

Dret Laboral

Acomiadaments, Assetjament laboral (mobbing), Sancions, Reclamacions de quantitat, tramitacions enfront Fons de Garantía Salarial (FOGASA), Reclamació de categoria professional, Sindical, Mobilitat geogràfica i funcional, Modificació substancial de les condicions de treball, matèria de Seguretat Social, Assistència lletrada a conciliacions...

Dret Civil

Separacions, Divorcis, Impagament de pensions, Parelles de fet, Guàrdia i custòdia, Declaracions d'hereus, Acceptacions d'herències, Incapacitacions, Tutela, Reclamacions dineràries, Arrendaments urbans, Desnonaments, Litigis de propietat, Contractes..

 

Dret Administratiu

Reclamacions contra administracions (Ajuntament, Diputació, Generalitat, Estatal), recursos administratius (recurs d'alçada, recurs de reposició, recurs extraordinari de revisió, etc), procediments d'impugnacions, reclamacions, tràmits d'audiència, i enfront esgotament d'aquestes vies, recurs contenciós-administratiu a la seu judicial...

bottom of page